శ్రీ.కె.చంద్రశేఖరరావు

ముఖ్యమంత్రి

తెలంగాణ

శ్రీ.పి.శ్రీనివాసరెడ్డి

వ్యవసాయశాఖమంత్రి

తెలంగాణ

agrisnet.tg.nic.in

శ్రీ.సి.పార్దసారది,IAS

APC&SCEY(AGRI,)

తెలంగాణ

శ్రీ.జి.డి.ప్రియదర్శిని,IAS

డైరెక్టర్(అగ్రికల్చర్)

తెలంగాణ